Home > วิทยาศาสตร์&พลังงาน > รวมลิงค์ พลังงาน

รวมลิงค์ พลังงาน

สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เน้นเกี่ยวกับด้านการพัฒนาและประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้กับทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมดูงานภายในอาศรมสิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือ แนวคิดด้านการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันทั้งในชุมชนเมืองและชนบทกลุ่มที่ให้ความสนใจ – กิจกรรมค่ายเยาวชน – วิทยากรฝึกอบรมภายนอก

ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติ ด้านพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านพลังงานของ ประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อสนเทศ และสารคดี เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานอีกทั้งยังเป็นตลาดกลางในการส่งเสริมธุรกิจการอนุรักษ์ พลังงาน โครงงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและเศรฐกิจ
รวมถึงซอฟแวร์โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

ศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่และบริการข้อมูลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิดการนำไปใช้ และเห็นความสำคัญ ของแหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการบริโภคพลังงาน
และ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลแก่ประชาชนทั่วไป
รวมถึงเป็นสื่อในการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยีชีวมวล เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบต่างๆ ข้อมูลศักยภาพชีวมวล

ศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RISE-AT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
TEENET-CMU ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลดังนี้
– ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
– ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน
– ฐานข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ

กระทรวงพลังงาน

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

eppo online

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารพลังงานอย่างครบถ้วนที่สุด อาทิ สาระวิธีการประหยัดพลังงานต่างๆ clip VDO คนดังชวนประหยัดพลังงาน มุมดีดีแนะนำหนังสือ
สารคดี น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม clipping ข่าวพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เทคโนโลยีสำหรับชนบท เทคโนโลยีสำหรับชนบท

เว็บไซด์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับชาวชนบท เป็นการรวบรวมบทความรู้ต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที กับชนบทไทย ดังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีการเกษตร
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

thaiwindfarm.com

เว็บไซด์สื่อกลางของผู้รักการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น นวรรตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานโดยเฉพาะพลังงานลม น้ำและแสงอาทิตย์ เพื่อให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแบบพอเพียงจนGreenpeaceและสำนักข่าว REUTERSสนใจมาถ่ายทำสารคดีและเผยแพร่ไป107 ประเทศทั่วโลก


– ลิงค์เพื่อนบ้าน -//
//
เว็ปสำหรับครูรุ่นใหม่  ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม Narongrit Dot Net เว็บเพื่อความคิดสร้างสรรค์ รวมรวบสาระสุขภาพ บทความสุขภาพที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: